logo HOME ABOUT US CONTACT US MCF LOGIN
Contact Us
Name
Designation
Mobile
Office Telephone
Residence Telephone
Email ID
SH. ASHOK KUMAR SHARMA, IAS Commissioner -- 2416464, 2416465 -
SH. ASHOK KUMAR P.S. 9871815014 2416464, 2416465 2426466
SH. NARHARI SINGH BANGER, HCS JCT 09416002225 2411946 2260600
SH.RAJESH KUMAR,HCS JCB 09416164877 2241849 --
SH.PARTAP SINGH,HCS JCF 9311171717 2288174 --
SH.SUNITA VERMA,HCS Corpn. Secy. 9999362602 2411914 --
SH. SATISH PARASHER CTP 9711170057 2411664, 2411649 -- 
SH. NARHARI SINGH BANGER, HCS MOH 09416002225 2415549 --
SH. S.K. RANGA DA 9017660097 -- --
SH. AJAY KUMAR VASHISHT ADA 9868544844 -- --
SH. VIRENDER SINGH ADA 9467772931  --  
SH. D.R. YADAV CE 09466162444 2428400 --
SH. D.R. BHASKAR SE 9711005710 2247525 2296565
SH. RAKESH SHARMA J.D (AUDIT) 9891959192 2411649 --
SH. ANAND SWAROOP VERMA FC 09416049968
9416676151
-- --
SH. RAJIV SHARMA AO 8901413309
8882205954
-- --
SH. SATISH KUMAR AO 9873148949 -- --
SH. VISHAL KAUSHIK AAO 8802557657,
9818275980
-- --
DR. RITU AGGARWAL M.O. Civil Dispensary. 9212302033 -- --
SH. RAVI SINGLA STP 9311658437, 9818914311 2411664, 2411649 --
SH. MAHIPAL SINGH DTP -- -- --
Administrative Officer -- 2411664, 2411649 --
SH. RAMESH BANSAL XEN 9818646501 2411664, 2411649 4002719
SH. SURINDER PUNIA XEN (Hort) 9810196470 2411664, 2411649 2431394
SH. SATISH AGGARWAL XEN 9711005708 2291627 --
SH. BIRENDER KARDAM XEN 9717170369 -- --
SH. RAM PARKASH XEN 9210323631 2291627 --
Sh. HARCHARAN SINGH XEN 9910978677 -- --
SH.BALBIR SINGH (Suptt.)ESTT. Branch 9873936235 2411664 --
SH. RAMESH SIHAG FSO 09416401424 -- --
Sh. HARISH MUDGIL FSO 09416357634 -- --
Sh. SATYAWAN SAMRIWAL FSO 09466121061 -- --
Sh. D.K NANDA FSO 09416224734 -- --
SH. BHUPINDER SINGH DHILLON ASSTT. ARCHITECT 9818606630 2247525, 2411664 --
SH. RATTAN LAL ROHILA PRO 9212465656 -- --
SH. RATTAN LAL ROHILA ZTO(HQ)Office 9212465656 2411664, 2411649 2410530
SH. VIJAY KUMAR LLO(III) (NIT Zone) 9899060945 2411664, 2411649 --
SH. MAHENDER SINGH LLO II (NIT Zone) 9968162376 2411664, 2411649 --
SH. ANIL RAKHEJA LLO (B) 9811625707 -- --
SH. PREM PRAKASH LLO (F) 9467213748 2288174 --
SH. DHAN RAJ SINGH LLO(F) 9810444202 -- --
SH. VIJAY SINGH LLO ZONE(I) 9899060945 -- --
SH. RAVI KUMAR SHARMA AE 9811407124 2411664, 2411649 --
SH. ASHOK KUMAR RAWAT AE 9250920696, 9711005723 2241849 4050687
SH. PREM RAJ SINGH AE 9999354400 2411664, 2411649 2280890
SH. O.P KARDAM AE 9818525505 -- --
SH. RAJ PAL AE 9711005711 2236442 2416521
SH. O.P.VERMA AE 9811788546 2411664, 2411649 --
SH. S.S. SINGHLA AE 9711005722 2284351 --
SH. DHARAM SINGH AE 9312020127 -- 4008177
SH. O.P.MOR AE 9999709038 2288174 4109339
SH. DEEPAK KINGER AE 9910920903 -- --
SH. OM. BIR SINGH AE 9811921735 2247525
SH. UMAR FARUQ KHAN AE 9999182180 2241849 2224189
SH. PADAM BHUSHAN AE 9891305199 -- --
SH. RADHEY SHYAM AE 9711005719 2411664, 2411649 --
SH. JEET RAM AE 9810482445 2411664, 2411649 --
SH. RAJ KUMAR AE 9911004333 -- --
SH. NAWAL SINGH AE 9810379848 -- --
SH. DALBIR SINGH AE 9871777743 2241849 2246622
SH. UMED SINGH AE 8800660473 2411664, 2411649 --
SH. VINOD SINGH JE 9910257052 2288174 --
SH. BIRENDER PAHIL AE 9811330164 2291627 --
SH. SHYAM SINGH AE 9818643725 -- --
SH. ANAND SWAROOP AE 9212648444 -- --
SH. N.L TANEJA AE 9891608807 2411664 --
SH. PREM PAL AE (H)BLB 9711005757 -- --
SH. NARESH KUMAR AE (H) NIT 9868843996 -- --
SH. DEVENDER KUMAR AE (H) OLD 9711005762 -- --
 SH. PREM PAL AE (H) BLB 9711005757 -- --
SH. MADAN LAL JE 9312465723 -- --
  JE -- --
SH. RAKESH SHARMA JE 9711005754 -- --
SH. TEK SINGH DAGAR JE 9811123925 2411664, 2411649 --
SH. RANBIR SINGH JE 9990523050 2411664, 2411649 --
SH. SURINDER KHATTER JE 9711005749 2411664, 2411649 --
SH. KHEM CHAND JE 9810725597 2411664, 2411649 --
SH. JAGBIR SINGH JE 9910122261 2247525 --
SH. HAWA SINGH JE 9250934521 2291627, 2288174 --
SH. RAJESH SHARMA JE 9810461047 -- --
SH. N.L TANEJA JE 9891608807 2411664 4025047
SH.RAMNEEK PASSI JE 9911136524 2411664, 2411649 --
SH. KARTAR DALAL JE 9911629811 2241849 --
SH. SURENDER HOODA JE 9212005941 2291627, 2288174 --
SH. M. M. SACHDEVA JE 9811633330 2411664, 2411649 --
SH.VINOD SINGH JE 9910257052 2288174 --
SH. VINOD KUMAR MITTAL JE 9711661443 -- --
SH. JAGDISH ARORA BI 9810666729 2411664, 2411649 --
SH. SHER SINGH JE 9871092268 -- --
SH. SUMER SINGH JE 9953924500 2288174 --
SH. DAYA KISHAN JE 9711005741, 9873915503 2241849 2241144
  JE --  -- --
  JE   -- -- --
SH. VIR SINGH(on contract) JE 7838713993 -- --
SH. PHOOL SINGH JE (H) 8527558332 -- --
  JE   --
  JE   --
SH. SANT SINGH CIRCLE HEAD Draftsman (H) 9711005811 2411664, 2411649 --
SH. S.C .CHAWLA CIRCLE HEAD Draftsman (H) 9811527347 --
SH. RAJESH HEAD DRAFTMAN 9810033789 2411664, 2411649 --
SH. VINOD GULATI ASSISTANT 9716634336  

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!

© Copyright 2011. All Rights Reserved.
Designed & Maintained By: WebMentors STPL